INKLÚZIA ZAČÍNA V NÁS

Aktuálne webináre

Inkluzívny program Mirabilis v základnej škole

LCieľom programu je rozvoj sociálnych kompetencií a vzájomného rešpektu v triedach, kde sú deti a mladí ľudia so ŠVVP (rozvoj inkluzívneho = rešpektujúceho konania). Prostredníctvom hier a aktivít sa pracuje so žiakmi so ŠVVP ako aj bez ŠVVP.
Hry v programe majú za cieľ rozvíjať sociálne a kognitívne kompetencie žiakov na TÉMU INAKOSTI a INKLÚZIE.

 • Dátum:            1. máj 2024
  Čas:                  09,00- 14,00 hod
  Cena:               66 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/JwP8MFrz7NP6MmRT8

Špeciálno-pedagogická diagnostika v kontexte podporných opatrení

Cieľom odborného konziliárneho workshopu je explorovať proces diagnostikovania z pozície špeciálneho pedagóga v zariadení poradenstva a prevencie.  Webinár je určený pre špeciálne pedagogičky/špeciálnych pedagógov zo zariadení poradenstva a prevencie, školské špeciálne pedagogičky/školských špeciálnych pedagógov, študentov/študentky špeciálnej pedagogiky, študentov/študentky školskej psychológie


Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie

Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je
získať zručnosti pri diagnostikovaní dyskalkúlie, analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok, ako aj analýza neštandardizovaného testu dyskalkúlie (autorský test Síthovej- test je mozné v praxi využívať len na základe absolvovania daného školenia ).

Rýchlokurz Dokumentácia k podporným opatreniam a ŠVVP - aktualizované

Počas webinára sa budeme venovať týmto oblastiam:
1. akú dokumentáciu viesť pri žiakoch so ŠVVP
2. akú dokumentáciu viesť k podporným opatreniam
3. akú dokumentáciu potrebujete k financovaniu PO
4. ako uviesť žiakov so ŠVVP do ŠkVP

 • Dátum:           6. máj 2024
  Čas:                 18,00- 20,00 hod
  Cena:                24 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/jdx4WRrmQWBhLPYC8

Rýchlokurz Financovanie podporných opatrení na šk.rok 2024/2025

Počas webinára Vám prehľadným spôsobom prinesieme
- spôsoby financovania jednotlivých podporných opatrení
- prideľovanie jednotlivých pozícií (PA, ŠPT, PV, zdravotných pracovníkov)
- potrebná dokumentácia k financovaniu
- dôležité termíny

Korekčný program Mirabilis pre žiakov s ťažkosťami v správaní v prostredí základnej školy

Vzdelávací kurz pre školské podporné tímy a pedagogických zamestnancov  s názvom Korekčný program Mirabilis pre žiakov s ťažkosťami v správaní
v prostredí základnej školy.
Po prihlásení sa na webinár Vám bude zaslaný mail s ďalšími informáciami a inštrukciami.

Dátum:          8. máj 2024
Čas:                 9,00 - 15,00 hod
Cena:               66 eur
link na prihlásenie:
https://forms.gle/2nYGcrnv1cb6rK5F7

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Program Mirabilis je zostavený na princípe špeciálnopedagogických princípov a efektívnych prístupov, osvedčených pri korekciách u žiakov/žiačok s vývinovými poruchami učenia, ako aj poruchou pozornosti a aktivity (ADHD, ADD) na I. stupni ZŠ
Program je zostavený z 10tich stretnutí, ktoré sa dajú realizovať formou skupinovej práce, v priestoroch školy, výchovného, poradenského zariadenia alebo školského klubu (všetkých 10 stretnutí je obsahom jednodňového odborného kurzu).

Rýchlokurz Školský podporný tím- všetky potrebné info pre ŠPT a o ŠPT

Všetko čo potrebujete vedieť o školskom podpornom tíme a najdôležitejšie informácie pre ŠPT
 • legislatíva, 
 • kompetencie,
 • dokumentácia
 • úloha ŠPT

Komplexný stimulačný program Mirabilis pre 3 – 6 ročné deti

Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v učení.

Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie.

Program je vhodný pre 3 – 6 ročné deti.

Program je vhodné realizovať v priestoroch MŠ, alebo poradenského zariade

 • Dátum:          1.časť   15. máj 2024
          
  2.časť  16. máj 2024

  Čas:                 17,30- 20,00 hod
  Cena:               66 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/2wUzfWq7MEGvqcH97

Rýchlokurz 
Poskytovanie podporných opatrení - príklady z praxe

Identifikácia a poskytovanie jednotlivých podporných opatrení na základe príkladov z praxe.
Webinár je určený pre všetkých pedagogických aj odborných zamestnancov.

 • Dátum:            20. máj 2024
  Čas:                   18,00- 20,00 hod
  Cena:                24 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/ZxGitP1rnwK2JBxE7

Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí

Webinár ponúka podporný rámec odborníkom a odborníčkam, ktorí sa zaoberajú problematikou posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ.
Cieľom je ponúknuť unifikovanú štruktúru diagnostického procesu školskej spôsobilosti detí s ohľadom na kvalitu diagnostických testov, ich aktuálnosť a dostupnosť.

Rozvíjajúci program MIRABILIS pre deti pokračujúce v PPV

Cieľom programu je hravou formou rozvinúť zručnosti, pre ktoré sa u detí realizuje pokračovanie v PPV. Aktivity v programe sú podľa princípov vývinovej psychológie zostavené a zamerané na rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti a komunikačných zručností. 
 Program je vytvorený pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní. 
 Pri zostavovaní úloh autorka vychádzala z intermodality, dielčích oslabení výkonu a iných progresívnych a efektívnych prístupov

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ

Korekčný program Mirabilis II. je ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti a aktivity skupinovou formou práce.

Zameraný je pre žiakov a žiačky na II. stupni základných škôl, ktorí majú rozmanité potreby vychádzajúce z vývinových porúch učenia, ako aj poruchy aktivity a pozornosti /ADHD/.

 • Dátum:          1.časť   21. máj 2024
          
  2.časť  23. máj 2024

  Čas:                 17,30- 20,00 hod
  Cena:               66 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/CVkawDZ1VGz78pKZ9

Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov

Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“.V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne metódy, ktoré povzbudzujú účastníkov 
 • zhodnotiť a porozmýšľať o sebe, svojich schopnostiach, silných aj slabých stránkach,
 • ako aj o procese učenia sa a
 • možnostiach proces učenia zefektívniť.
 • Dátum:          1.časť   28. máj 2024
          
  2.časť  30. máj 2024

  Čas:                 17,30- 19,30 hod
  Cena:               66 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/hKKBQYzs6rDbNJeJ9

Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj GRAFOMOTORIKY

Cieľom programu je cez rozprávku o Smutnej ceruzke rozvinúť grafomotorické zručnosti detí a nenásilnou formou zlepšiť ich vzťah ku kresleniu.
Pre koho je WEBINÁR určený?
• odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ, vychovávateľ
• kolegovia a kolegyňa v školách : výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagóg

 • Dátum:           28. apríla 2024
  Čas:                  09,00- 14,00 hod
  Cena:               66 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/BBd9S7rMdXDUHRbc8

Orientačná diagnostika v kontexte podporných opatrení

Cieľom webinára je explorovať proces diagnostikovania z pozície školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca v škole a tak následne odporučiť dieťaťu potrebnú podporu vo vzdelávaní. 

  Webinár je určený pre školské špeciálne pedagogičky/ školských špeciálnych pedagógov, študentky/študentov špeciálnej pedagogiky, študentky/študentov školskej psychológii, školské psychologičky/školských psychológov, sociálne pedagogičky/sociálnych pedagógov.

 • Dátum:           1.časť   23. apríla 2024
          
  2.časť  25. apríla 2024

  Čas:                 17,30- 20,00 hod
  Cena:               66 eur
  link na prihlásenie:
  https://forms.gle/t92BRD9yiNbmi7WTA