INKLÚZIA ZAČÍNA V NÁS

Ponuka webinárov v mesiaci APRÍL- MÁJ

Program Mirabilis pre žiakov s problémovým správaním


Korekčný program Mirabilis I pre žiakov so ŠVVP na 1.stupni


Korekčný program Mirabilis II pre žiakov so ŠVVP na 2.stupni 


Špeciálno-pedagogická diagnostika v kontexte
podporných opatrení

Orientačná diagnostika
v kontexte podporných opatrení


Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí


Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie

Rýchlokurz
Poskytovanie podporných opatrení - príklady z praxe

Rýchlokurz
Zber údajov
k financovaniu pedagogických ASISTENTOV 2024/2025


Rýchlokurz 
Úvodný ročníkZážitkový rýchlokurz 
Ako pracovať s deťmi s ADHD
(+ ťažkosti v správaní)
v prostredí materskej školy

Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 

13-18 rokov

Inkluzívny program Mirabilis v základnej škole

Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj GRAFOMOTORIKY