INKLÚZIA ZAČÍNA V NÁS

KEĎ BUDE PADAŤ HVIEZDA, NECH SA NÁM INKLÚZIA UŽ IBA NEZDÁ.

Svetlana Síthová

Svetlana Síthová je špeciálna pedagogička, absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr.Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí, bývalá riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, držiteľka ocenenia "Talent poradenstva" 2019 pod gesciou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ako štátna tajomníčka na ministerstve školstva sa gestorovala Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní SR a k tomu Prvý akčný plán. Zároveň zodpovedala za prípravu a realizáciu reforiem z Plánu obnovy a odolnosti SR, najmä Komponent 6 a Komponent 7, ktorých súčasťpu sú kurikulárna reforma, zvyšovanie kapacít v MŠ, transformácia poradní, debarierizácia škôl, desegregácia a príprava systému podporných opatrení. V realizácii niektorých z uvedených reforiem pokračovala ako riaditeľka podpory formálneho vzdelávania NIVAM. Tiež je spoluautorkou  eManuálu dobrej praxe, ktorý vznikol v spolupráci s Nadáciou Volkswagen.

Ivana Drangová

Ivana Drangová je špeciálna pedagogička a počas svojej praxe spolupracovala s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, pôsobila ako terénna špeciálna pedagogička     
v materskej škole a ako školská špeciálna pedagogička 
v základnej škole v Leviciach. Neskôr viedla odbor inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva a spolupracovala pri tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania
a Prvého akčného plánu k Stratégii inkluzívneho vzdelávania. Zároveň ako štátny radca v kancelárii štátnej tajomníčky Svetlany Síthovej pracovala v rámci Komponentu 6 v Pláne
obnovy a odolnosti SR na viacerých reformách, konkrétne na reforme poradenského systému, reformách súvisiacich s Katalógom podporných opatrení, debarierizáciou a desegregáciou. Následne viedla Oddelenie pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie, NIVaM. Je autorkou pomôcok pre žiakov Bystríková pomôcka – matematika a Bystríková pomôcka - slovenský jazyk a spoluautorkou eManuálu dobrej praxe, ktorý vznikol v spolupráci s Nadáciou Volkswagen.